Grupos de Investigación | UCV
Buscar
Santoral: San Mauricio, Mártir
Santoral: San Mauricio, Mártir

Universidad Católica de Valencia

Grupos de Investigación

 

El artículo 94.2 de los Estatutos de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir prevé que la investigación se lleve a cabo principalmente en grupos de investigación. Se entiende por Grupo de Investigación el conjunto de investigadores que definen y desarrollan unas líneas de investigación comunes, con continuidad en el tiempo y con pretensión de resultados (publicaciones, patentes, programas informáticos, desarrollo de proyectos, etc.).

Literatura com a mitjà per a l’adquisició de competències en els graus de magisteri

L’educació manté i renova el patrimoni cultural comú de la societat, fa aprendre els valors socials i cívics fonamentals, com la ciutadania, la igualtat, la tolerància i el respecte, qüestions cabdals en un moment en què les societats s’enfronten al repte d'encarar la creixent diversitat social i cultural. Prenent com a referent la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per l'aprenentatge permanent (DOUE 30/12/2006) (2006/962/CE), entenem la competència com una combinació de coneixements, capacitats i actituds adequades al context. Les competències clau són aquelles que totes les persones necessiten per a la seua realització i desenvolupament personals, així com per a la ciutadania activa, la inclusió social i l’ocupació. Les huit competències clau que estableix la Recomanació, anomenat «Marc de Referència Europeu», són: 1. Comunicació en la llengua materna. 2. Comunicació en llengües estrangeres. 3. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 4. Competència digital. 5. Aprendre a aprendre. 6. Competències socials i cíviques. 7. Sentit de la iniciativa i esperit d’empresa. 8. Consciència i expressió culturals. El grup d’investigació, per tant, se centra en l’estudi de dues d’aquestes competències, la social i cívica, i la consciència i expressió culturals. Segons el Marc de Referència, la competència social i cívica inclou les competències personals, interpersonals i interculturals, i recull totes les formes de comportament que preparen les persones per a participar d’una manera eficaç i constructiva en la vida social i professional, especialment en societats cada vegada més diversificades i, si escau, per a resoldre conflictes. Respecte de la consciència i expressió culturals, es defineix com la valoració de la importància de l’expressió creativa d’idees, experiències i emocions a través de diversos mitjans, inclosos la música, les arts escèniques, la literatura i les arts plàstiques. Així doncs, la literatura, entesa no només com l’art de llegir i escriure, ofereix un vessant estètic que ens permet el desenvolupament de les competències de consciència i expressió culturals. Igualment, és un recurs fonamental per a treballar la capacitat de comunicar-se d’una manera constructiva, mostrar tolerància, expressar i comprendre punts de vista diferents o sentir empatia, entre d’altres, per la qual cosa, la literatura cal que siga valorada també com a instrument per l’assoliment de la competència social i cívica. A la fi, l’equip d’investigació tracta de contribuir al desenvolupament de les competències clau en el context de les estratègies d’aprenentatge permanent i utilitzar-les com a instrument de referència per a garantir que els discents universitaris estiguen preparats per a la vida adulta i posen els fonaments per a l’aprenentatge complementari i la vida laboral.