Grupos de Investigación | UCV
Buscar
Santoral: San Guillermo
Santoral: San Guillermo

Universidad Católica de Valencia

Grupos de Investigación

 

El artículo 94.2 de los Estatutos de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir prevé que la investigación se lleve a cabo principalmente en grupos de investigación. Se entiende por Grupo de Investigación el conjunto de investigadores que definen y desarrollan unas líneas de investigación comunes, con continuidad en el tiempo y con pretensión de resultados (publicaciones, patentes, programas informáticos, desarrollo de proyectos, etc.).

Literatura com a mitjà per a l’adquisició de competències en els graus de magisteri

L’educació manté i renova el patrimoni cultural comú de la societat, fa aprendre els valors socials i cívics fonamentals, com la ciutadania, la igualtat, la tolerància i el respecte, qüestions cabdals en un moment en què les societats s’enfronten al repte d'encarar la creixent diversitat social i cultural. Prenent com a referent la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per l'aprenentatge permanent (DOUE 30/12/2006) (2006/962/CE), entenem la competència com una combinació de coneixements, capacitats i actituds adequades al context. Les competències clau són aquelles que totes les persones necessiten per a la seua realització i desenvolupament personals, així com per a la ciutadania activa, la inclusió social i l’ocupació. Les huit competències clau que estableix la Recomanació, anomenat «Marc de Referència Europeu», són: 1. Comunicació en la llengua materna. 2. Comunicació en llengües estrangeres. 3. Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 4. Competència digital. 5. Aprendre a aprendre. 6. Competències socials i cíviques. 7. Sentit de la iniciativa i esperit d’empresa. 8. Consciència i expressió culturals. El grup d’investigació, per tant, se centra en l’estudi de dues d’aquestes competències, la social i cívica, i la consciència i expressió culturals. Segons el Marc de Referència, la competència social i cívica inclou les competències personals, interpersonals i interculturals, i recull totes les formes de comportament que preparen les persones per a participar d’una manera eficaç i constructiva en la vida social i professional, especialment en societats cada vegada més diversificades i, si escau, per a resoldre conflictes. Respecte de la consciència i expressió culturals, es defineix com la valoració de la importància de l’expressió creativa d’idees, experiències i emocions a través de diversos mitjans, inclosos la música, les arts escèniques, la literatura i les arts plàstiques. Així doncs, la literatura, entesa no només com l’art de llegir i escriure, ofereix un vessant estètic que ens permet el desenvolupament de les competències de consciència i expressió culturals. Igualment, és un recurs fonamental per a treballar la capacitat de comunicar-se d’una manera constructiva, mostrar tolerància, expressar i comprendre punts de vista diferents o sentir empatia, entre d’altres, per la qual cosa, la literatura cal que siga valorada també com a instrument per l’assoliment de la competència social i cívica. A la fi, l’equip d’investigació tracta de contribuir al desenvolupament de les competències clau en el context de les estratègies d’aprenentatge permanent i utilitzar-les com a instrument de referència per a garantir que els discents universitaris estiguen preparats per a la vida adulta i posen els fonaments per a l’aprenentatge complementari i la vida laboral.