Itinerari de Mestre de valencià

Diploma Universitari en Coneixement i Didàctica del Valencià
Curs 2017/18

Notes importants

1.- A més de la superació d’aquests crèdits (competència professional), com disposa l’ORDE 17/2013, de 15 d’abril de 2013, cal que l’alumnat acredite un Nivell C2 del MCERL (Competència lingüística). Aleshores

l’estudiant que no puga acreditar documentalment aquest Nivell, realitzarà l’examen de Valencià Nivell C2 dissenyat per la CIEACOVA (Comissió Interuniversitària d’Estandardització i Acreditació de Coneixements de Valencià). L’interessat pot consultar la informació d’aquestes proves (dates, estructura de la prova, continguts, criteris de correcció, etc.) a l’enllaç www.cieacova.com

La data de realització d’aquesta prova, així com l’oferta dels Cursos de preparació lingüísitca del C2, serà facilitada per la Coordinació Acadèmica amb suficient antelació. La taxa oficial per a la realització d’aquesta convocatòria única de Nivell C2 serà de 50 €. Òbviament, l’alumnat que acredite estar en possessió d’aquest nivell (per la JQCV o per altres universitats valencianes) estarà EXEMPT de la realització d’aquesta prova.

2.- L’alumnat únicament podrà escollir un grup o seu concreta (València o Xàtiva). Una vegada confirmada la reserva, l’alumnat no podrà canviar de Seu.

3.- Una vegada realitzada la reserva de la plaça, NO s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

4.- Les llistes dels matriculats d’una assignatura concret es realitzarà per rigorós ordre de matrícula (on line), per tant, és definitiu i no s’hi acceptarà cap canvi de grup.

5.- Cal que l'alumnat envie la documentació sol·licitada a Secretaria (còpia compulsada i per correu certificat una vegada realitzada la matrícula on line abans del 30 de setembre de 2016

6.- No s’hi acceptaran baixes parcials, únicament totals. No s’efectuarà cap reintegrament dels pagaments ja realitzats.

7.- Com a criteri d’avaluació general, s’estableix una assistència obligatòria als cursos d’almenys un 80%.

8.- La Coordinació Acadèmica es reserva la possibilitat de reestructurar els horaris, les seus, les dates i els mòduls si ho considera convenient i, sempre, per motius justificats.

9.- La Coordinació Acadèmica i Secretaria es reserven el dret a obrar en conseqüència davant qualsevol irregularitat.

10.- ALUMNAT AMB MATÈRIES SUSPESES. L’alumnat que, durant el curs 2016/2017, va cursar mòduls de l’itinerari de mestre de valencià i tinga ALGUN MÒDUL PENDENT NO HA DE FER RESERVA.

Cal que envie un correu, abans del  29 de setembre de 2017 , a maribel.gimeno@ucv.es  on s’expliciten les dates personals, l’assignatura, grup i torn autoritzant Secretaria la matrícula d’aquestes assignatures pendents

11.- Per elaborar llistes i facilitar el treball a través de la Plataforma de Teleformació, cal que l’alumnat, durant la primera setmana lectiva, es fotografie  necessàriament a les cabines fotogràfiques disposades a les seus corresponents o a través de l’aplicació gratuïta per al mòbil MIUCV

12.- Per matricular-se al Diploma de Mestre de Valencià cal estar en possessió de la Capacitació de Valencià i, a més, cursar necessàriament les dues assignatures específiques de l’Itinerari de Mestre (independentment dels crèdits cursats a la Capacitació). Únicament poden accedir al diploma de mestres alumnat amb estudis d’educació superior conduents al títol de mestre en qualsevol especialitat, o títol de Grau equivalent, o bé al títol de llicenciat en Filologia en qualsevol de les seues especialitats, o títol de grau equivalent.

Contacto

+34 960690468

institutodelenguas@ucv.es

Sedes IDL

Nuestros cursos se imparten en las diferentes sedes repartidas por la provincia de Valencia para llegar lo más cerca posible de nuestro alumnado.

Campus de Valencia
Campus de Edetania
Campus de Torrent
Campus de La Ribera
Campus de La Costera